:: Last Update ::
  01 มิถุนายน 2565

ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

หมายเลขโทรศัพท์ ::  083-191-5816
อีเมล์ ::  damrongsak.f@psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - เภสัชศาสตรบัณฑิต, เภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528
  - เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต, เภสัชอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
  - Doctor of Philosophy , Industrial and Physical Pharmacy, Purdue University, 2536

งานวิจัยที่สนใจ ::
  - Pharmaceutics, Biopharmaceutics, Veterinary Pharmacokinetics, Thermal Characterization in Pharmaceutical Technolofy


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::
  - biopharmaceutics
  - pharmaceutical calorimetric analysis
  - pharmaceutical material sciences
  - pharmaceutics
  - pharmacokinetics


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. Rodjan, P., Wattanasit, S., Thongprajukaew, K., Faroongsarng, D. Effect of dietary coated granules containing garlic oil diallyl disulphide and diallyl trisulphide on performance, in vitro digestibility and gastrointestinal functionality in laying hens.  Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 106 (1):  118-131, 2022.
  2. Rodjan, P., Wattanasit, S., Faroongsarng, D., Thongprajukaew, K., Theapparat, Y.  Garlic oil granules coated with enteric polymer: Effects on performance, egg quality, yolk antioxidants, yolk cholesterol, blood biochemistry and hepatic lipid metabolism in laying hens.  Animal Feed Science and Technology, 274:  114854, 2021.
  3. Faroongsarng, D., Sunpaweravong, S., and Raksawong, A. Thermally Induced Denaturing Energetics of Human Blood Plasma Albumin by Differential Scanning Calorimetry (DSC) as an Indicator for Breast Cancer Diagnosis in Female Patients.  AAPS PharmSciTech, 20 (4):  146, 2019.
  4. Theapparat, Y., Khongthong, S., Rodjan, P., Lertwittayanon, K., and Faroongsarng, D. Physicochemical properties and in vitro antioxidant activities of pyroligneous acid prepared from brushwood biomass waste of Mangosteen, Durian, Rambutan, and Langsat.  Journal of Forestry Research, 30 (3):  1139-1148, 2019.
  5. Juntarut, P., Kaewnopparat, S., Faroongsarng, D., and Chiayvareesajja, S. The in vitro efficacy of oxytetracycline against re-isolated pathogenic Aeromonas hydrophila carrying the cytolytic enterotoxin gene through hybrid catfish, Clarias macrocephalus (Günther, 1864) × Clarias gariepinus (Burchell, 1822) in Thailand.  Aquaculture Research, 49 (5):  1848-1857, 2018.
  6. Kaewiad, K., Kaewnopparat, N., Faroongsarng, D., Wungsintaweekul, J., and Kaewnopparat, S. Optimisation of bambara groundnut water extract and skim milk composition as cryoprotectant for increasing cell viability of Lactobacillus spp. using response surface methodology.  International Journal of Food Science and Technology, 51 (12):  2630-2639, 2016.
  7. Faroongsarng, D. Theoretical Aspects of Differential Scanning Calorimetry as a Tool for the Studies of Equilibrium Thermodynamics in Pharmaceutical Solid Phase Transitions.  AAPS PharmSciTech, 17 (3):  572-557, 2016.
  8. Faroongsarng, D. Assessment of the Dissociation Energetics of Some Selected Ligand Drugs Bound on Human Serum Albumin by Differential Scanning Calorimetry.  AAPS PharmSciTech, 17 (2):  474-481, 2016.
  9. Faroongsarng, D., Kongprasertkit, J. The Role of Caprylate Ligand Ion on the Stabilization of Human Serum Albumin.  AAPS PharmSciTech, 15 (2):  465-471, 2014.
  10. Faroongsarng, D., Chiayvareesajja, S., and Theapparat, Y. The Complete Analysis of the Distribution Kinetics of the Oxytetracycline antibiotic in the Exoskeleton of Farmed Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei.  Journal of the World Aquaculture Society , 44 (2):  239-248, 2013.
  11. Faroongsarng, D., Chiayvareesajja, S., and Theapparat, Y. A Toxicokinetic Study of Oxytetracycline Antibiotics in Farmed Pacific White Shrimp Penaeus vannamei.  Journal of the World Aquaculture Society , 42 (4):  484-493, 2011.
  12. Teanpaisan, R., Piwat, S., Ratanasathien, S., Faroongsarng, D., and Musekapan, M.  Comparison between the efficacy of self-prepared chlorhexidine varnishes and of EC 40®.  Songklanakarin J. Sci Technol., 31 (3):  281-284, 2009.
  13. Ratanajamit, C., Kaewpibal, P., Setthawacharavanich, S., and Faroongsarng, D. Effect of pharmacist participation in the health care team on therapeutic drug monitoring utilization for antiepileptic drugs.  Journal of the Medical Association of Thailand, 92 (11):  1500-1507, 2009.
  14. Faroongsarng, D., Chiayvareesajja, S., Chandumpai, A., and Theapparat, Y.  Hepatopancreatic and muscular distribution of oxytetracycline antibiotics in farmed Pacific white shrimp (Penaeus vannamei): A physiological based pharmacokinetic model approach.  Aquaculture Research, 41:  143-152, 2009.
  15. Faroongsarng, D., and Sukonrat, P. Thermal behavior of water in the selected starch and cellulose based polymeric hydrogels.  International Journal of Pharmaceutics, 352 (1-2):  152-158, 2008.
  16. Kaewnopparat, S., Sansernluk, K., and Faroongsarng, D. Behavior of freezable bound water in the bacterial cellulose produced by Acetobacter Xylinum: An approach using thermoporosimetry.  AAPSPharmSciTech, 9 (2):  701-707, 2008.
  17. Faroongsarng, D., Chandumpai, A., Chiayvareesajja, S., and Theapparat, . Bioavailabilty and absorption analysis of oxytetracycline orally administered to the standardized moulting farmed Pacific white shrimps (Penaeus vannamei) .  Aquaculture, 269 (1-4):  89-97, 2007.
  18. Chiayvareesajja, S., Chandumpai, A., Theapparat, Y., and Faroongsarng, D. The complete analysis of oxytetracycline pharmacokinetics in farmed pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).  Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 29 (5):  409-414, 2006.
  19. Sutheravut, P., Singhpibulporn, N., Sornlertlumvanish, K., Pongwecharak, J., and Faroongsarng, D. Result of the use of locally manufactured depot medroxyprogesterone acetate by women in Songkhla province.  Songklanagarind Medical Journal, 23 Suppl. (2):  277-284., 2005.
  20. Musekapan, M., Teanpaisan, R., Piwat, S., Faroongsarng, D., and Ratanasathien, S. Development of chlorhexidine sandarac vanish for dental caries.  Journal of the Debtal Association of Thailand, 55 (1-2):  88-99, 2005.
  21. Faroongsarng, D., Rojpibulstit, M., Kasiwong, S., and Phadoongsombat, N. Ambroxol lozenge bioavailability part II: Analysis of additional systemic availability.  Clinical Drug Investigation, 24 (11):  681-688, 2004.
  22. Tantishaiyakul, V., Phadoongsombut, N., Wongpuwarak, W., Thungtiwachgul, J., Faroongsarng D., Wiwattanawongsa, K. and Rojanasakul, Y. ATR-FTIR characterization of transport properties of benzoic acid ion-pairs in silicone membranes..  International Journal of Pharmaceutics, 283 (1-2):  111-116 , 2004.
  23. Chandumpai, A., Singhpibulporn, N, Faroongsarng, D., and Sornprasit, P. Preparation and physico-chemical characterization of chitin and chitosan from the pens of the squid species, Loligo lessoniana and Loligo formosana.  Carbohydrate Polymer, 58 (4):  467-474, 2004.
  24. Rojpibulstit, M., Kasiwong, S., Juthong, S., Phadoongsombat, N, and Faroongsarng, D. Ambroxol lozenge bioavailability: An open labeled two-way crossover study of the comparative bioavailability of Ambroxol lozenges with commercial tablet in healthy Thai volunteers.  Clinical Drug Investigation, 23 (4):  273-280, 2003.
  25. Faroongsarng, D. and Peck, GE. Thermal porosity analysis of croscarmellose sodium andsodium starch glycolate by differential scanning calorimetry.  AAPS PharmSciTech, 4 (4):  article 67, 2003.
  26. Boonme, P, Phadoongsombut, N, Ingkatawornwong, and Faroongsarng, D. The Formulation Development and Stability Study of Norfloxacin Suspension.  Thammasat Int. J. Sci. Tech., 7(1):  1-4, 2002.
  27. Subhadhirasakul, S., Yuenyoungsawad, S., Ketjinda, W., Phadoongsombut, N., and Faroongsarng, D. Study on tablet binding and disintegrating properties of alternative starches prepared from taro and sweet potato tubers.  Drug Development and Industrial Pharmacy, 27 (1):  81-87, 2001.
  28. Faroongsarng, D., Kadejinda, W., and Sunthornpit, A. Thermal behavior of a pharmaceutical solid acetaminophen doped with p-aminophenol.  AAPS PharmSciTech, 1 (3):  article 23, 2000.
  29. Sunthornpit, A., Kaewnopparat, N., Songkarak, S., and Faroongsarng, D. Evaluation of methylcellulose and carbopol solutions as viscous vehicles for ketoconazole ophthalmic suspensions.  Songkla J. Sci. Technol., 22(4):  435-445, 2000.
  30. Singpiboonporn, N., Sornlertlumvanish, A. and Faroongsarng, D. Bioavailability and pharmaceutical equivalance of phenytoin products.  Songkla Med. J., 17(3):  185-193, 1999.
  31. Kown-Ian, V., Jitsurong, A., Sornlertlumvanish, A. and Faroongsarng, D. Bioequivalence evaluation of oral omeprazole in healthy Thai men.  Songkla Med. J., 17 (2):  77-85, 1999.
  32. Faroongsarng, D., Vongpoowarak, W., and Mitrevej, A. Study on starch gelatinization under thermal stress.  Pharm. Dev. Technol., 4 (4):  531-538, 1999.
  33. Faroongsarng, D. and Jitsurong, A. The determination of omeprazole blood level by liquid chromatagraphy.  Songklanakarin J. Sci Technol., 18 (3):  329-335, 1996.
  34. Mitrevej, A, Sinchaipanid, N. and Faroongsarng, D. Spray-Dried Rice Starch: Comparative Evaluation of Direct Compression Filler.  Drug Development and Industrial Pharmacy , 22(7):  587-94, 1996.
  35. Mitrevej, A., Faroongsarng, D. and Sinchaipanid, N. Compression Behavior of Spray Dried Rice Starch.  International Journal of Pharmaceutics , 140:  61-68, 1996.
  36. Faroongsarng, D. and Peck, G.E. The Swelling & Water Uptake of Tablet III: Moisture Sorption Behavior of Tablet Disintegrant.  Drug Development and Industrial Pharmacy , 20 (5):  779-798, 1994.
  37. Faroongsarng, D. and Peck, G.E. Surface Morphology Study of Solid Powders Evaluated by Particle Size Distribution and Nitrogen Adsorption.  Drug Development and Industrial Pharmacy, 20 (15):  2353-2367, 1994.
  38. Faroongsarng, D. and Peck, G.E. The Role of Liquid Water Uptake by an Insoluble Tablet Containing a Disintegrant.  Drug Development and Industrial Pharmacy , 20 (10):  1777-1794, 1994.
  39. Faroongsarng, D. and Peck, G.E. The swelling of core tablet during aqueous coating II: Anapplication of the model describing extent of swelling and water penetration.  Drug Development and Industrial Pharmacy, 18 (14):  1257-1284, 1992.
  40. Faroongsarng, D. and Peck, G.E. The swelling of core tablets during aqueous coating I: A simple medel describing extent of swelling and water penetrationfor insoluble tablets containing a superdisintegrant.  Drug development and Industrial Pharmacy, 17 (18):  2439-2455, 1991.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  1. Chandumpai, A., Faroonsarng, D., Singhpibulporn, N., and Tanavud, C.. Strategies to sustain the prawn farming industry with minimum negative effects on the environment.  International workshop on integrated lake management.  84-89, JB Hotel, Hat Yai, Thailand,  19-21 august, 2004
  2. Damrongsak Faroongsarng. Moisture Plasticization of the Selected Disintegrants.  Oral Presentation at 15th Scientific Congress of the Federation of Asian Pharmaceutical Associations.  1, Bangkok Convention Center, Central Plaza Hotel, Bangkok, Thailand,  15-19 November, 1994
  3. Damrongsak Faroongsarng. Moisture and Liquid Water Uptake Behaviors of the Selected Disintegrants.  Oral Presentation at JSPS-NRCT 2nd Joint Seminar: Recent Advances in Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology.  1, 80th Anniversary Pharmacy Building, Chulalongkorn University, Bangkok,  14-16 December, 1994
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  1. วิชาญ เกตุจินดา นิมิตร วรกุล วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ และ ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่สาง 2017, เทคโนโลยีเภสัชกรรมสถานะของแข็ง ,  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนหน้า 200
  2. Faroongsarng, D. 2012, Penaeid Pharmacokinetics: The Kinetics of Antibiotics in Aquacultured Shrimp ,  Lambert Academic Publishing GmbH & Co. kG, Germany จำนวนหน้า 209
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::