:: Last Update ::
  02 กุมภาพันธ์ 2561

กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา

หมายเลขโทรศัพท์ ::  074-288-880
อีเมล์ ::  kamonthip.w@psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - Bachelor of Sciences in Pharmacy, Pharmacy, Prince of Songkla University, Hat Yai, 1988
  - Master of Sciences in Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry, Chulalongkorn University, 1992
  - Master of Sciences in Pharmacy, Pharmacokinetics, The University of North Carolina, Chapel Hill, 1999
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, เภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2005

งานวิจัยที่สนใจ ::


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. Chaijamorn W, Jitsurong A, Wiwattanawongsa K, Wanakamanee U, Dandecha P. Vancomycin clearance during continuous venovenous haemofiltration in critically.  International Journal of Antimicrobial Agents, 38:  152-156, 2011.
  2. พรรณี ขำสกุล, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์, กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา  การทำนายค่ากำจัดยาฟีโนบาร์บิทาลในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดระดับยาในเลือด.  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 4(2):  169, 2009.
  3. กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา, อุทัยรัตน์ นวลจันทร์, อรพินท์ เกื้อลาว, ศิริรินทร์ ทันตสุวรรณ การสำรวจความชุกของอันตรกิริยาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Fluoxetine ร่วมกับยาอื่นในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์.  สงขลานครินทร์เวชสาร, 3:  213, 2009.
  4. Wiwattanawongsa, K., Tantishaiyakul, V., Lomlim, L., Rojanasakul, Y., Pinsuwan, S. and Kaewnopparat, S.  Experimental and computational studies of epithelial transport of mefenamic acid ester prodrugs.  Pharmaceutical Research, 22:  721-727, 2005.
  5. Naderer, O.J., Dupuis, R.E., Heinzen, E.L., Wiwattanawongsa, K., Johnson, M.W. and Smith, P.C.  The influence of norfloxacin and metronidazole on the disposition of mycophenolate mof.  Journal of Clinical Pharmacology, 45 (2):  219-226, 2005.
  6. Tantishaiyakul, V., Phadoongsombut, N., Thungtiwachgul, J., Wongpuwarak, W. Faroongsarng, D., Wiwattanawongsa, K and Rojanasakul, Y. ATR-FTIR Characterization of Transport Properties of Benzoic Acid Ion-Pairs in Silicone Membranes..  International Journal of Pharmaceutics, 283:  111-116, 2004.
  7. Tantishaiyakul, V., Wiwattanawongsa, K., Pinsuwan, S., Kasiwong, S., Phadoongsombut, N., Kaewnopparat, S., Kaewnopparat, N. and Rojanasakul, Y.  Characterization of mefenamic acid-guaiacol ester : Stability and Transport across Caco-2 cell monolayers..  Pharmaceutical Research, 19(7):  1013-1018, 2002.
  8. Wiwattanawongsa, K., Heinzen, E.L., Kemp, D.C., Dupuis, R.E. and Smith, P.C. Determination of mycohenolic acid and its phenol glucuronide metabolite in human plasma and urine by high-performance liquid chromatography..  Journal of Chromatography B , 763(1-2):  35-45, 2001.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  1. กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา ,ฉวีวรรณ รัตนจามิตร ,สุภมัย สุนทรพันธ์ ,เพ็ญประภา พลับบดี . ความชุกของการเกิดกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12.  69, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น,  28 01, 2011
  2. Chalitpon Na Nakorn, Kamonthip Wiwattanawongsa ,Thitima Chuchom. A High-performance Liquid Chromatography-Fluorescence Method for Determining Alendronate in Urine Obtained from Patient with Chronic Kidney Disease.  The first current drug development international conference.  239, Phuket, Thailand,  6 5, 2010
  3. Chalitpon Na Nakorn, Kamonthip Wiwattanawongsa ,Chaveewan Ratanajamit,Thitima Chuchom, Amnart Chaiprasert . Pharmacokinetics of alendronate in patients with chronic kidney disease: A preliminary study.  The 36th Congress on Science and Technology of Thailand.  I-I0005, Bangkok, Thailand,  26 10, 2010
  4. Sirirtat Pinsuwan, Thanaporn Amnuaikit, Kamonthip Wiwattanawongsa,Chalermkiat Songkram, Napaporn Ratanat . Preparation of Liposome containing Mycophenolic acid and in vitro skin permeation study.  Chinanano2009: International Conference on Nanoscience & Technology.  158, Beijing, China,  01 09, 2009
  5. Kamonthip Wiwattanawongsa ,Panita Prommul,Thitiya Khongme . Prevalence of Dyslipidemia in pateints receiving NRTIs based antiretroviral therapy in Thailand.  Asian Federation for Pharmaceutical Sciences 2009 .  204, Fukuoka, Japan,  15 10, 2009
  6. Kamonthip Wiwattanawongsa ,Chalitpon Na Nakorn . Development of an analytical method for determination of alendronate sodium in human urine by high performance liquid chromatography with fluorescence detection .  Asian Federation for Pharmaceutical Sciences 2009 .  125, Fukuoka, Japan,  15 10, 2009
  7. Wiwattanawongsa, K. Nuanjan U., Kuealao O. and Thantasuwan, S. . A survey for the potential clinical drug interaction between fluoxetine and co-prescribed drugs at psychiatric department..  The 7th Asian Conference on Clinical Pharmacy.  108, Shanghai, China ,  6 7, 2007
  8. Wiwattanawongsa, K., Kaewnopparat, S., Lomlim, L., Rojanasakul, Y. and Tantishaiyakul, V. . Characterization of transport and efflux of ester prodrugs of mefenamic acid in Caco-2 monolayer. .  2nd EUFEPS Conference on Optimizing Drug Delivery and Formulation..  59, Versailles, France,  21 11, 2005
  9. Wiwattanawongsa, K., Pinsuwan, S., Lomlim, L., Kaewnopparat, S., Rojanasakul, Y. and Tantishaiyakul, V. . Characterization the transport of mefenamic acid ester prodrugs using Caco-2 monolayer and computational method. .  Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC)..  278, Kyoto, Japan,  1 6, 2004
  10. Wiwattanawongsa, K., Pinsuwan, S., Lomlim, L., Kaewnopparat, S., Rojanasakul, Y. and Tantishaiyakul, V.. Efflux of morpholinoethyl ester of mefenamic acid in Caco-2 monolayer. .  American Association of Pharmaceutical Scientists(AAPS) Annual Meeting..  R6119, Salt Lake City, Utah, USA, ,  26 10, 2003
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::