:: Last Update ::
  ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูล

 

หมายเลขโทรศัพท์ :: 
อีเมล์ :: 
โฮมเพจส่วนตัว ::  
ประวัติการศึกษา ::
  - B.Sc. in Pharm., Pharmacy, Chulalongkorn University, 2533
  - M.Sc. in Pharm. , Pharmacognosy, Chulalongkorn University, 2536
  - Ph.D., Chemistry, University of Hawaii, 2542

งานวิจัยที่สนใจ ::
  - Marine natural products; natural products synthesis; structure-activity relationship and derivatization of natural products


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::
  - Organic chemistry; Organic structure determination; Organic synthesis


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. Olatunji, O.O.; Brecker, L.; Plubrukarn, A. Metabolomics approach towards the chemical distribution in the sponge Penares cf. nux.  Songklanakarin J. Sci. Technol., 43:  696-702, 2021.
  2. Jiso, A.; Demuth, P.; Bachowsky , M.; Haas, M.; Seiwert, N.; Heylmann, D.; Rasenberger, B.; Christmann, M.;Dietrich, L; Brunner, T.; Riyanti, Schäberle, T.F.; Plubrukarn, A.; Fahrer, J. Natural merosesquiterpenes activate the DNA damage response via DNA strand break formation and trigger aApoptotic cell death in p53-wild-type and mutant colorectal cancer.  Cancers, 13:  3282, 2021.
  3. Wadeng, A; Plubrukarn, A. Tracing the stability of Andrographis Herb through 1H NMR‑based metabolomics and titrimetric approaches.  Monatsh. Chem. , 152:  569-576, 2021.
  4. Jiso, A.; Yurasakpong, L.; Janta, S.; Chaithirayanon, K.; Plubrukarn, A. Exerting DNA damaging effects of the ilimaquinones through the active hydroquinone species.  Sci. Pharm., 89:  26, 2021.
  5. Olatunji,O.O.; Petchoubon, A.; Thawai, C.; Plubrukarn, A. Allocation of trisoxazole macrolides in the sponge Penares cf. nux and the impact on epiphytic bacterial cohabitants.  Nat. Prod. Res., 34:  710-713, 2020.
  6. Jiso, A.; Kittiwisut, S.; Chantakul, R.; Yuenyongsawad, S.; Putchalkarn, S.; Scharberlle, T.; Temkitthaworn, P.; Ingkaninan, K.; Chaithirayanon, K.; Plubrukarn, A.  Quintaquinone, a Merosesquiterpene from the Yellow Sponge Verongula cf. rigida Esper.  J. Nat. Prod., 83:  532-536, 2020.
  7. Balansa, W.; Metta, U.; Wuisan, Z.G.; Plubrukarn, A.; Ijong, F.G.; Liu , Y.; Schäberle, T.F. A New Sesquiterpenoid Aminoquinone from an Indonesian Marine Sponge.  Mar. Drugs, 17:  -, 2019.
  8. Sirimangkalakitti, N.; Yokoya, M.; Chamni, S.; Chanvorachote, P.; Plubrukarn, A.; Saito, N.; Suwanborirux, K. Synthesis and absolute configuration of acanthodendrilline, a new cytotoxic bromotyrosine alkaloid from the Thai marine sponge Acanthodendrilla sp..  Chem. Pharm. Bull., 64:  258-262, 2016.
  9. Sirimangkalakitti, N.; Olatunji, O.J.; Changwichit, K.; Saesong, T.; Chamni, S.; Chanworachoote, P.; Ingkaninan, K.; Plaubrukarn, A.; Suwanborirux, K. Bromotyrosine alkaloids with acetylcholinesterase inhibitory activity from the Thai sponge Acanthodendrilla sp. .  Nat. Prod. Commun., 10:  1945-1949, 2015.
  10. Kittiwisut, S.; Rohena, C.C.; Yuenyongsawad, S.; Mooberry, S.L.; Plubrukarn, A. Antiproliferative effects of 12-oxoheteronemin vs heteronemin.  Nat. Prod. Commun., 9:  359-360, 2014.
  11. Sangnoi, Y.; Plubrukarn. A.; Arunpairojana, V.; Kanjana-Opas, A. A new antibacterial amino phenyl pyrrolidone derivative from a novel marine gliding bacterium Rapidithrix thailandica.  World J. Microbiol. Biotechnol., 30:  1135-1139, 2014.
  12. Olatunji, O.J.; Ogundajo, A.L.; Oladosu, I.A.; Changwichit, K.; Ingkaninan, K.; Yuenyongsawad, S.; Plubrukarn, A. Non-competitive inhibition of acetylcholinesterase by bromotyrosine alkaloids.  Nat. Prod. Commun. , 9:  1559-1561, 2014.
  13. Premprasert, C.; Tewtrakul, S.; Plubrukarn, A.; Wungsintaweekul, J. Anti-inflammatory activity of diterpenes from Croton stellatopilosus on LPS-induced RAW264.7 cells.  J. Nat. Med., 67:  174-181, 2013.
  14. Jaisamut, S.; Prabpai, S.; Tancharoen, C.; Hannongbua, S.; Yuenyongsawad, S.; Kongsaeree, P.; Plubrukarn, A. Bridged tricyclic sesquiterpenes from the tubercle nudibranch Phyllidia coelestis Bergh.  J. Nat. Prod., 76:  2158-2161, 2013.
  15. Yegdaneh, A.; Putchakarn, S.; Yuenyonngsawad, S.; Ghannadi, A.; Plubrukarn, A. 3-Oxoabolene and 1-oxocurcuphenol, aromatic bisabolanes from the sponge Myrmekioderma sp..  Nat. Prod. Commun., 8:  1355-1357, 2013.
  16. Sirirak, T.; Brecker, L.; Plubrukarn, A. Kabiramide L, a new antiplasmodial trisoxazole macrolide from the sponge Pachastrissa nux.  Nat. Prod. Res., 27:  1213-1219, 2013.
  17. Chanthathamrongsiri, N.; Yuenyongsawad, S.; Wattanapiromsakul, C.; Plubrukarn, A. Bifunctionalized amphilectane diterpenes from the sponge Stylissa cf. massa.  J. Nat. Prod., 75:  789-792, 2012.
  18. Pitakpornpreecha, T.; Plubrukarn, A.; Wititsuwannakul, R. Quantification of 5′‐deoxy‐5′‐methylthioadenosine in heat‐treated natural rubber latex serum.  Phytochem. Anal., 23:  12-15, 2012.
  19. Sirirak, T.; Kittiwisut, S.; Janma, C.; Yuenyongsawad, S.; Suwanborirux, K.; Plubrukarn, A. Kabiramides J and K, trisoxazole macrolides from the sponge Pachastrissa nux.  J. Nat. Prod., 74:  1288-1292, 2011.
  20. Sirirak, T.; Intaraksa, N.; Kaewsuwan, S.; Yuenyongsawad, S.; Suwanborirux, K.; Plubrukarn, A. Intracolonial allocation of trisoxazole macrolides in the sponge Pachastrissa nux.  Chem. Biodivers., 12:  2238-2246, 2011.
  21. Thengyai, S.; Maitarat, P.; Hannongbua, S.; Suwanborirux, K.; Plubrukarn, A. Probing the structural requirements for antitubercular activity of scalarane derivatives using 2D-QSAR and CoMFA approaches.  Monatsh. Chem., 141:  621-629, 2010.
  22. Wattanapiromsakul, C.; Chanthathamrongsiri, N.; Bussarawit, S.; Yuenyongsawad, S.; Plubrukarn, A.; Suwanborirux, K. 8-Isocyanoamphilecta-11(20),15-diene, a new antimalarial isonitrile diterpene from the sponge Ciocalapata sp. .  Can. J. Chem., 87:  612-618, 2009.
  23. Jaisamut, S.; Thengyai, S.; Yuenyongsawad, S.; Karalai, C.; Plubrukarn, A.; Suwanborirux, K. Structure-activity relationships of antitubercular scalaranes: Heteronemin revisited.  Pure App. Chem., 81:  1019-1026, 2009.
  24. Sangnoi, Y.; Sakulkeo, O.; Yuenyongsawad, S.; Kanjana-opas, A.; Ingkaninan, K.; Plubrukarn, A.; Suwanborirux, K. Acetylcholinesterase-inhibiting activity of pyrrole derivatives from a novel marine gliding bacterium, Rapidithrix thailandica.  Mar. Drugs, 6:  578-586, 2008.
  25. Itharat, A.; Plubrukarn, A.; Keawpradub, N.; Chuchom, T.; Ratanasuwan, P.; Houghton, P. Selective cytotoxicity and antioxidant effects of compounds from Dioscorea membranacea rhizomes.  Nat. Prod. Comm., 2:  643-648, 2007.
  26. Langjae, R.; Bussarawit, S.; Yuenyongsawad, S.; Ingkaninan, K.; Plubrukarn, A. Acetylcholinesterase-Inhibiting steroidal alkaloid from the sponge Corticium sp..  Steroids, 72:  682-685, 2007.
  27. Plubrukarn, A.; Pinsuwan, S.; Ingkatawornwong, S.; Supavita, T. Stability of andrographolide in powdered Andrographis Herb under accelerated conditions.  Planta Med., 72:  954-956, 2006.
  28. Zaeoung, S.; Plubrukarn, A.; Keawpradub, N. Cytotoxic and free radical scavenging activities of Zingiberaceous rhizomes.  Songklanakarin J. Sci. Technol., 27:  799-812, 2005.
  29. Wonganuchitmeta, S.; Yuenyongsawad, S.; Keawpradub, N.; Plubrukarn, A. Antitubercular sesterterpenes from the Thai sponge, Brachiaster sp..  J. Nat. Prod., 67:  1767-1770, 2004.
  30. Plubrukarn, A.; Yuenyongsawad, S.; Thammasaroj, T.; Jitsue, A. Cytotoxic isoquinoline quinones from the Thai sponge, Cribrochalina sp. .  Pharm. Biol. , 41:  439-442, 2003.
  31. Suwanborirux, K.; Amnuoypol, S.; Plubrukarn, A.; Pummangura, S.; Kubo, A.; Tanaka, C.; Saito, N. Chemistry of renieramycis. Part 3. Isolation and structure of stabilized renieramycin type derivatives possessing antitumor activity from Thai sponge Xestospongia species, pretreated with potassium cyanide.  J. Nat. Prod., 66:  1441-1446, 2003.
  32. Lomlim, L.; Jirayupong, N.; Plubrukarn, A. Heat-accelerated degradation of solid-state andrographolide.  Chem. Pharm. Bull., 51:  24-26, 2003.
  33. Itharat, A.; Plubrukarn, A.; Kongsaeree, P.; Bui, T.; Keawpradub, N.; Houghton, P.J. Dioscorealides and dioscoreanone, novel naphthofuranoxepins and 1,4-phenanthraquinone from Dioscorea membranacea Pierre.  Org. Lett., 5:  2879-2882, 2003.
  34. Mooberry, S.L.; Tien, G.; Hernandez, A.H.; Plubrukarn, A.; Davidson, B.S. Laulimalide and isolaulimalide, new paclitaxel-like microtubule-stabilizing agents.  Cancer Res. , 59:  653-660, 1999.
  35. Plubrukarn, A.; Davidson, B.S. Arnoamines A and B, new cytotoxic pyridoacridine alkaloids from the ascidian Cystodytes sp..  J. Org. Chem., 63:  1657-1659, 1998.
  36. Plubrukarn, A.; Smith, D.W.; Cramer, R.E.; Davidson, B.S. (2E,9E)-Pyronaamidine 9-N-(methylimine), a new imidazole alkaloid from the Northern Mariana Islands sponge Leucetta sp. cf. chagosensis.  J. Nat. Prod., 60:  712-715, 1997.
  37. อนุชิต พลับรู้การ และอรุณพร อิฐรัตน์ สมบัติทางเคมีและกายภาพของสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในขนุนและจำปาดะ.  ว. สงขลานครินทร์, 13:  133-139, 1991.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  1. Plubrukarn, A.. A tale of two Oceans: An excerpt of natural products from Thai marine invertebrates.  The 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2014.  56, Phuket, Thailand,  29-30 September, 2014
  2. Chanthathamrongsiri, N.; Brecker, L.; Schinnerl, J.; Schoefberger, W.; Plubrukarn, A.. Properties of heme/8,15-diisocyanoamphilect-11(20)-ene complex.  14th International Symposium on Marine Natural Products.  90, La Toja Island, Galicia, Spain,  15-20 September, 2013
  3. Plubrukarn, A.; Jaisamut, S.. Bridged tricyclic sesquiterpenes from the tubercle nudibranch Phyllidia coelestris.  14th International Symposium on Marine Natural Products.  206, La Toja Island, Galicia, Spain,  15-20 September, 2013
  4. Plubrukarn, A.. Cellular effects of cytotoxic marine-derived terpenoids.  The 4 th China-Thailand Joint Workshop on Natural Products and Drug Discovery.  NA, Songkhla, Thailand,  26-29 November, 2012
  5. Thengyai, S.; Hannongbua, S.; Plubrukarn, A.. Derivatizations and QSAR of marine-derived antitubercular scalaranes.  Internatioanl Congress on Natural Products Research.  1050, New York City, NY, USA,  28-31 July, 2012
  6. Sirirak, T.; Suwanborirux, K.; Plubrukarn, A.. Trisoxazole macrolides and their allocation in the sponge Pachastrissa nux.  The 1st Medicinal Chemistry Seminar of Asia-Africa Science Platform Program.  na, Quezon City, the Philippines,  12-13 January, 2011
  7. Sirirak, T.; Plubrukarn, A.. Specific localization of trisoxazole macrolides in the sponge Pachastrissa nux.  The 52nd Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy.  na, San Diego, CA, USA,  1-4 August, 2011
  8. Plubrukarn, A.. Marine natural products from Thai marine invertebrates.  The 13th International Symposium on Marine Natural Pruducts.  75, Phuket, Thailand,  17-22 October, 2010
  9. Sirirak, T.; Suwanborirux, K.; Plubrukarn, A.. Three new trisoxazole macrolides from the sponge, Pachastrissa nux.  The 51st Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy.  na, St. Petersburg Beach, FL, USA,  10-14 July, 2010
  10. Thengyai, S.; Wolchann, P.; Spreitzer, H.; Berner, H.; Suwanborirux, K.; Plubrukarn, A.. Chemical derivatization of antitubercular scalaranes.  The 51st Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy.  na, St. Petersburg Beach, FL, USA,  10-14 July, 2010
  11. Thengyai, S.; Maitarat, P.; Hannongbua, S.; Suwanborirux, K.; Plubrukarn, A.. Structure-activity relationship of antitubercular sesterterpenes.  50th Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy.  na, Sheraton Waikiki, Honolulu, HI, USA,  27-30 June, 2009
  12. Pitakpornpreecha, T.; Plubrukarn, A.; Wititsuwannakul, R.. 5-Deoxy-5-methylthioadenisine, a by-product from natural rubber serum.  50th Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy.  na, Sheraton Waikiki, Honolulu, HI, USA,  27-30 June, 2009
  13. Jaisamut, S.; Yuenyongsawad, S.; Plubrukarn, A.. Derivatization of marine-derived antitubercular sesterterpenes.  Gordon Reseach Conference, Marine Natural Products.  na, Ventura Beach Marriott, Ventura, USA,  23-29 February, 2008
  14. Jaisamut, S.; Thengyai, S.; Yuenyongsawad, S.; Plubrukarn, A.. Structure-activity relationship of antitubercular scalaranes: Heteronemin revisited.  IUPAC International Conference on Biodiversity and Natural Products ICOB-6&ISCNP-26.  30, Charlottetown, Prince Edward Island, Canada,  13-18 July, 2008
  15. Sirirak, T.; Plubrukarn, A. . Antimalarial trisoxazole macrolides from the Thai sponge, Plakinastrella sp..  6th Regional IMT-GT UNINET Conference 2008.  na, Penang, Malaysia,  28-30 August, 2008
  16. Kittiwisut, S.; Plubrukarn, A. . Quinonyl and phenyl sesquiterpenes from an unidentified sponge. .  6th Regional IMT-GT UNINET Conference 2008.  na, Penang, Malaysia ,  28-30 August, 2008
  17. Jaisamut, S.; Karalai, C.; Plubrukarn, A. . Antitubercular activity profiling of terpenoid derivatives from the Thai sponge Hyrtios sp. .  6th Regional IMT-GT UNINET Conference 2008.  na, Penang, Malaysia,  28-30 August, 2008
  18. Chanthathamrongsiri, N., Plubrukarn, A., Wattanapiromsakul, C. . Novel antimalarial isonitrile diterpenes and sterol peroxides from the Thai sponge Ciocalapata sp..  6th Regional IMT-GT UNINET Conference 2008.  na, Penang, Malaysia,  28-30 August, 2008
  19. Langjae, R.; Bussarawit, S.; Yuenyongsawad, S.; Ingkaninan, K.; Plubrukarn, A.. An acetylcholinesterase inhibiting steroidal alkaloid from the Thai sponge Corticium sp..  12th International Symposium on Marine Natural Products.  113, Queenstown, New Zealand,  4-9 February, 2007
  20. Sakulkeo, O.; Sangnoi, Y.; Phanpol, S.; Yuenyongsawad, S.; Ingkaninan, K.; Kanjana-opas, A.; Plubrukarn, A.. Acetylcholinesterase inhibitors from marine gliding bacteria.  48th Annual Meeting of the American Society of Pharmacoonosy.  O18, Portland, ME, USA,  14-18 July, 2007
  21. Chanthathamrongsiri, N.; Kongsaeree, P.; Plubrukarn, A.; Wattanapiromsakul, C.. Isonitrile diterpene from sponge Ciocalapata sp..  12th International Symposium on Marine Natural Products.  88, Queenstown, New Zealand,  4-9 February, 2007
  22. Sakulkeo, O.; Sangnoi, Y.; Yuenyongsawad, S.; Kanjana-opas, A.; Plubrukarn, A.. Anticandida pyrrole derivatives from the marine-derived gliding bacterium.  12th International Symposium on Marine Natural Products.  125, Queenstown, New Zealand,  4-9 February, 2007
  23. Plubrukarn, A.. Marine-derived scalaranes: Derivatization and activity.  2nd East Asian Marine Bioscience Symposium.  9, Hokkaido University, Sapporo, Japan,  4 December, 2007
  24. Plubrukarn, A.; Pinsuwan, S.; Ingkatawornwong, S.; Supavita, T.. Stability and degradation kinetics of andrographolide in Andrographis paniculata (Burm.f) Nees..  ICOB-5 & ISCNP-25 IUPAC International Conference on Biodiversity and Antural Products.  P-455, Kyoto, Japan,  23-28 July, 2006
  25. Sakulkeo, O.; Wicharn, P.; Bussarawit, S.; Yuenyongsawad, S.; Plubrukarn, A.. A new (Z,Z)-5,9-fatty acid from the Thai sponge Hemigellius sp..  46th Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy.  53, Corvallis, OR, USA.,  23-27 July, 2005
  26. Wonganuchitmeta, S.; Yuenyongsawad, S.; Keawpradub, N.; Plubruakrn, A. . Antituberculosis sesterterpenes from the Thai Spnge, Brachiaster sp. .  Marine Nutural Products; Gordon Research Conference.  N/A, Ventura Beach Marriot, Ventura, CA, USA ,  22-27 February, 2004
  27. Wonganuchitmeta, S., Keawpradub, N., Plubrukarn, A. . Antituberculosis agents from Thai sponge Brachiaster sp. .  7th BRT Annual Conference.  159, Chiang Mai, Thailand,  13-16 October, 2003
  28. Lomlim, L., Jirayupong, N., Plubrukarn, A. . Degradation of andrographolide under heat accelerating condition.  50th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research.  258, Barcelona, Spain,  8-12 September, 2002
  29. Itharat, A., Keawpradub, N., Plubrukarn, A., Houghton, P.J.. A cytotoxic naphthoquinone from Dioscorea membranacea.  50th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research.  123, Barcelona, Spain,  8-12 September, 2002
  30. Oungbho, K., Plubrukarn, A., Sungkarak, S., Subhadhirasakul, S., and Puttipipatkhachorn, S.. Herbal extracts in novel cosmetic delivery.  NRCT-JSPS Core University Suystem on Pharmaceutical Sciences, the Fifth Joint Seminar.  100-102, Bangkok, Thailand,  15-17 November, 2000
  31. Plubrukarn, A., Yuenyongsawad, S., Kammee, S., Rawdmanee, J. Sirithorn, R.. Biological activity screening in Thai marine invertebrates from Koh Tao.  The Third Regional IMT-GT Uninet Conference.  100, Medan, Indonesia,  10-12 October, 2000
  32. Plubrukarn, A.; Suwanborirux, S.; Tanaka, T.; Higa, T.. New bioactive isoquinoline quinones from a Thai Sponge Reniera sp. .  VII Pacific Science Inter-Congress.  NA, Okinawa, Japan,  27 August, 1993
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  1. อนุชิต พลับรู้การ 2010, เทอร์ปีนอยด์: สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารประกอบเทอร์ปีนและสเตอรอยด์ ,  มาสเตอร์พีซแอนด์โครเชต์ จำนวนหน้า 118
  2. Plubrukarn, A. 2006, Marine invertebrates: A diverted approach towards the treatment of troical diseases, in Govil, J.N.; Singh, V.K.; and Arunachalam, C. eds, Drug Development from Molecules, vol.11. ,  Studium Press, Inc.; Houston  จำนวนหน้า 23
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::