:: Last Update ::
  ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูล

 

หมายเลขโทรศัพท์ :: 
อีเมล์ :: 
โฮมเพจส่วนตัว ::  
ประวัติการศึกษา ::
  - เภสัชศาสตรบัณฑิต, เภสัชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
  - เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต, เภสัชเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
  - Doktor der Naturwissenschaften, Medicinal Chemistry, Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nuernberg, 2549

งานวิจัยที่สนใจ ::
  - Design and synthesis of Anti-Alzheimer's Drug
- Development of Polymer conjugate as drug delivery system


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::
  - Medicinal Chemistry, Organic Chemistry


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. Suwanhom, P., Saetang, J., Khongkow, P., Nualnoi, T., Tipmanee, V., Lomlim, L. Synthesis, Biological Evaluation, and In Silico Studies of New Acetylcholinesterase Inhibitors Based on Quinoxaline Scaffold.  Molecules, 26:  4895, 2021.
  2. Suwanhom, P., Nualnoi, T., Khongkow, P., Lee, V.S., Lomlim, L. Synthesis and Evaluation of Chromone-2-Carboxamido-Alkylamines as Potent Acetylcholinesterase Inhibitors.  Med. Chem. Res., 29(3):  564-574, 2020.
  3. Kara, J., Suwanhom, P., Wattanapiromsakul, C., Nualnoi, T., Puripattanavong, J., Khongkow, P., Lee, V.S., Gaurav, A., and Lomlim, L. Synthesis of 2-(2-Oxo-2H-chromen-4-yl)acetamides as Potent Acetylcholinesterase Inhibitors and Molecular Insights into Binding Interactions .  Arch Pharm Chem Life Sci, 7:  e1800310, 2019.
  4. Petrat W., Wattanapiromsakul C., Nualnoi T., Sabri N.H., Lee V.S., Lomlim L. Cholinesterase inhibitory activity, kinetic and a molecular docking studies of N-(1-substituted-1H-1,2,3-triazole-4-yl)-aralkylamide derivatives.  Walailak Journal of Science and Technology, 14:  687-701, 2017.
  5. Suksuwan,A., Lomlim,L., Dickert, F.L., Suedee R.  Tracking the chemical surface properties of racemic thalidomide and its enantiomers using a biomimetic functional surface on a quartz crystal microbalance.  J. Appl.Polym. Sci., 42309:  (1-14), 2015.
  6. Suksuwan A., Lomlim L., Rungrotmongkol T., Nakpheng T., Dickert F., Suedee R.  The composite nanomaterials containing (R)-thalidomide-molecularly imprinted polymers as a recognition system for enantioselective-controlled release and targeted drug delivery.  J. Appl.Polym. Sci., 41930:  (p 1-21), 2015.
  7. Plyduang T, Lomlim L, Yuenyongsawad S, Wiwattanapatapee R Carboxymethylcellulose-tetrahydrocurcumin conjugates for colon-specific delivery of a novel anti-cancer agent, 4-amino tetrahydrocurcumin.  Eur. J. Pharm. Biopharm., 88:  351-360, 2014.
  8. Puripattanavong, J., Songkram, C., Lomlim, L., Amnuaikit, T. Development of concentrated emulsion containing nicotiana tabacum extract for use as pesticide.  Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(11):  16-21, 2013.
  9. Kara, J., Wattanapiromsakul, C. and Lomlim, L.  Isoindoline-1,3-dione derivatives of 1-benzylpiperazine as acetylcholinesterase inhibitors. .  SDU Res. J. Sci .& Tech., 6(1):  141-158, 2013.
  10. Lomlim, L., Einsiedel, J., Heinemann, F.W., Meyer, K., Gmeiner, P.  Proline derived spirobarbiturates as highly effective beta-turn mimetics incorporating polar and functionalizable constraint elements.  J. Org. Chem., 73:  3608-3611, 2008.
  11. Wiwattanawongsa, K., Tantishaiyakul, V., Lomlim, L., Rojanasakul, Y., Pinsuwan, S., Keawnopparat, S. Experimental and computational studies of epithelial transport of mefenamic acid ester prodrugs.  Pharm. Res., 22:  721-727, 2005.
  12. Lomlim, L., Jirayupong, N., Plubrukarn, A. Heat-accelerated degradation of solid-state andrographolide.  Chem. Pharm. Bull., 51:  24-26, 2003.
  13. Wiwattanapatapee R., Lomlim L., Saramunee K. Dendrimer conjugates for colonic delivery of 5-aminosalicylic acid.  J. Controlled Release, 88:  1-9, 2003.
  14. Lomlim, L., Patarapanich, C., and Teerawanichapong, A.  Synthesis of amide derivatives of valproic acid.  Thai J. Pharm. Sci., 23 (Suppl.):  48, 1999.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  1. Suwanhom, P., Sanghiran Lee, V., Nualnoi, T., Lomlim, L. Computational Docking Study of 4-oxo-N-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-4H-chromene-2-carboxamide .  ANSCSE21.  38-43, Thailand Science Park Convention Center,  3-4 August, 2017
  2. Suwanhom, P., Sanghiran Lee, V., Wattanapiromsakul, C., Lomlim, L.. Acetylcholinesterase inhibitory activity and molecular docking of chromone derivatives.  The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII).  -, The Empress International Convention Center,  8-11 December, 2016
  3. จิระพร การะ, ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล และลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม. อนุพันธ์ไอโซอินโดลีน-1,3-ไดโอนของ 1-เบนซิลพิเพอราซีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส .  การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013 “การปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ” .  -, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร,  13-14 มีนาคม, 2013
  4. Petrat, W., Wattanapiromsakul, C. and Lomlim, L. . Design and Synthesis of N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)-aralkylamide derivatives as acetylcholinesterase inhibitor..  the First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)..  539-544, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand,  1-2 March, 2012
  5. Srichana, R, Suksuwan, A, Lomlim, L, Dickert, F. . Synthesis and evaluation of enantioselective imprinted polymer composite nanoparticles for enhanced transdermal delivery of the (R)-thalidomide enantiomer..  the Second Current Drug Development International Conference (CDD). .  157-160, Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket, Thailand.,  2-4 May, 2012
  6. Lomlim, L. and Wiwattanapatapee, R. . Design and Synthesis of cyclic hexaglycine dendrimer as intravenous drug delivery system .  Thailand Research Fund Annual Meeting 2010.  -, Holiday Inn Resort Regent Beach, Cha-am, Thailand,  14-16 October, 2010
  7. Plyduang, T, Lomlim, L and Wiwattanapatapee, R.. Synthesis of sodium carboxymethylcellulose-tetrahydrocurcumin conjugate for colon-specific drug delivery .  The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical AssociationsCongress (2010 FAPA Congress) .  -, Taipei International Convention Center, Taiwan,  5-8 November, 2010
  8. Plyduang, T, Lomlim, L, Wiwattanapatapee, R. . Synthesis of tetrahydrocurcumin-linker conjugates for colon-specific drug delivery..  the Sixth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences..  681-684, Hue College of Medicine and Pharmacy, Vietnam,  15-18 December, 2009
  9. Oungbho, K., Rojanarat, W., and Lomlim, L. . Evaluation of 1:1 and 2:1 Chitosan-Alginate Scaffolds for Bone Tissue Engineering.  TERMIS the 2nd World Congress.  -, Lotte Hotel World, Seoul, South Korea,  31 August- 3 September, 2009
  10. Lomlim, L., Suksaeree, J., and Wiwattanapatapee, R. . Design and Synthesis of cyclic hexaglycine dendrimer as intravenous drug delivery system.  Thailand Research Fund Annual Meeting 2009.  -, Holiday Inn Resort Regent Beach, Cha-am, Thailand,  15-17 October, 2009
  11. Rojanarat, W., Lomlim, L., and Oungbho, K. . Dual crosslinked chitosan-pectin scaffolds for bone tissue engineering .  The 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopgarmaceutics and Pharmaceutical Technology.  -, Centre Convencions International Barcelona, Spain,  7-10 April, 2008
  12. Rojanarat, W., Lomlim, L., and Oungbho, K. . Freeze dual cross-linking method for preparation of chitosan-alginate scaffolds.  The 8th International Conference of the European Chitin Society (EUCHIS’07) .  P015, Divan Hotel, Anthalya, Turkey,  8-11 September, 2007
  13. Rojanarat, W., Oungbho, K., and Lomlim, L. . Duo-ionic gelation crosslinked chitosan-alginate scaffolds for tissue engineering.  The 3rd WACBE World Congress on Bioengineering.  Poster102a262, Bangkok, Thailand,  9-11 July , 2007
  14. Rojanarat, W., Lomlim, L., and Oungbho, K. Freeze dual cross-linked porous chitosan-alginate scaffolds for bone tissue engineering.  The 1st International Bone and Dental Technology Symposium 2007.  -, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand,  12-13 November, 2007
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  1. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม 2017, เคมีของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโคลิเนอร์จิก  ,  พี.ซี. พริ้นติ้ง จำนวนหน้า 124
  2. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม 2001, แนวคิดในการพัฒนายาในรูป Prodrug ใน เอกสารประกอบการประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่องเคมียากับงานบริบาลเภสัชกรรม ,  ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนหน้า 85
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::
  1. Lomlim L., Wattanapiromsakul C., Nualnoi T., Gara J., and Lee V.S. 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide as acetylcholinestarase inhibitors and preparation thereof. Thai Patent Application, no. 1501006546, 2015.
  2. Lomlim L., Wattanapiromsakul W., and Gara J. Isoindoline 1,3-diones as acetylcholinesterase inhibitors. Thai Petty Patent Application, no.1303000572, 2013.
  3. Petrat, W., Wattanapiromsakul, C. and Lomlim, L. Triazole compounds as acetylcholinesterase inhibitors. Thai Petty Patent Application, no. 1203001418 , 2012.
  4. Puripattanawong, J., Amnuaikit, T., Songkram, C., and Lomlim, L. Concentrated emulsion from Nicotiana tabacum extract and production process. Thai Petty Patent Application, no. 1103001204 , 2011.