:: Last Update ::
  11 ตุลาคม 2565

สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ ::  66-74-288893
อีเมล์ ::  songsri.k@psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - B.Sc. (First Class Honors), Pharmacy , Prince of Songkhla University, 2542
  - M.Sc., Pharmacognosy, Mahidol University, 2546
  - Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry, Mahidol University, 2549

งานวิจัยที่สนใจ ::
  - Green extraction of natural products
  - Innovation for hair and skin care products from natural plants
  - Polyunsaturated fatty acids (PUFAs): Gene cloning, expression and production
  - Screening of human skin and stem cell activators from natural products
  - Study of natural products for anti-aging and UV protection
  - Study of natural products for anti-diabetic and anti-obesity


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::
  - -Plant Molecular Biology
-Plant tissue culture and micropropagation


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. Kaewsuwan S, Plubrukan A, Utsintong M, Kim SH, Jeong JH, Cho JG, Park SG, Sung JH Interruptin B induces brown adipocyte differentiation and glucose consumption in adipose-derived stem cells.  Mol Med Rep, 13(3):  2078-2086, 2016.
  2. Kaewsuwan S, Salaeh A Production of polyunsaturated fatty acids in the fern Pteris ensiformis suspension culture.  Asian J Pharm Sci , 11(1):  156-157, 2016.
  3. Kaewsuwan S, Yuenyongsawad S, Plubrukarn A, Kaewchoothong A, Raksawong A, Puttarak P, Apirug C Bioactive interruptins A and B from Cyclosorus terminans: antibacterial, anticancer, stem cell proliferation and ROS scavenging activities.  Songklanakarin J Sci Technol , 37(3):  309-317, 2015.
  4. Saelim K, Kaewsuwan S, Tani A, Maneerat S Physical, biochemical and genetic characterization of enterocin CE5-1 produced by Enterococcus faeciumCE5-1 isolated from Thai indigenous chicken intestinal tract.  Songklanakarin J Sci Technol, 37(3):  299-307, 2015.
  5. Chodok P, Eiamsa-ard P, Cove DJ, Quatrano RS, Kaewsuwan S Identification and functional characterization of two 12-fatty acid desaturases associated with essential linoleic acid biosynthesis in Physcomitrella patens.  J Ind Microbiol Biotechnol , 40(8):  901-913, 2013.
  6. Kim WG, Song SY, Oh WK, Kaewsuwan S, Tran TY , Kim WS, Sung JH. Wound-healing effect of the ginsenoside Rd from leaves of Panax ginseng via cyclic AMP-dependent protein kinase pathway.  Eur J Pharmacol , 702(1-3):  285-293, 2013.
  7. Kaewsuwan S, Song SY, Kim JH, Sung JH Mimicking the functional niche of adipose derived stem cells for regenerative medicine [Review article].  Expert Opin Biol Ther, 12(12):  1575-1588, 2012.
  8. Chodok P, Cove DJ, Quatrano RS, Kanjana-Opas A, Kaewsuwan S Metabolic engineering and oil supplementation of Physcomitrella patens for activation of C22 polyunsaturated fatty acid production.  J Am Oil Chem Soc , 89(3):  465-476, 2012.
  9. Saelim K, Sohsomboon N, Kaewsuwan S, Maneerat S Probiotic properties of Enterococcus faecium CE5-1 producing a bacteriocin-like substance and its antagonistic effect against antibiotic-resistant enterococci in vitro.  Czech J Anim Sci , 57(11):  529-539, 2012.
  10. Sirirak T, Intaraksa N, Kaewsuwan S, Yuenyongsawas S, Suwanborirux K, Plubrukarn A  Intracolonial allocation of trisoxazole macrolides in the sponge Pachatrissa nux.  Chem Biodivers, 8:  2238-2246, 2011.
  11. Saelao S, Kanjana-Opas A, Kaewsuwan S Optimization of biomass and arachidonic acid production by Aureispira maritima using response surface methodology. .  J Am Oil Chem Soc , 88(5):  619-629, 2011.
  12. Chodok, Kanjana-Opas A, Kaewsuwan S Plackett-Burman design for evaluating the production of polyunsaturated fatty acids by Physcomitrella patens.  Journal of the American Oil Chemists Society , 87(5):  521-529, 2010.
  13. Kaewsuwan S, Bunyapraphatsara N, Cove DJ, Quatrano RS, Chodok P High level production of adrenic acid in Physcomitrella patens using the algae Pavlova sp. 5-elongase gene.  Bioresource Technology, 101(11):  4081-8088, 2010.
  14. Kaewsuwan S, Cahoon EB, Perroud PF, Wiwat C, Panvisavas N, Quatrano RS, Cove DJ, Bunyapraphatsara N Identification and functional characterization of the moss Physcomitrella patens delta5-desaturase gene involved in arachidonic and eicosapentaenoic acid biosynthesis .  J Biol Chem 2006, 281(31):  21988-97, 2006.
  15. Kaewsuwan S, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S In vitro propagation of Mallotus rapandus (Willd.) Muell Arg. .  Acta Hort (ISHS) , 676:  95-101, 2005.
  16. Soonthornchareonnon N, Ubonopas L, Kaewsuwan S, Wuthi-Udomlert M Lupinifolin, a bioactive flavanone from Myriopteron extensum (Wight) K. Schum. Stem.  Thai J Phytopharm , 11(2):  19-28, 2004.
  17. Panichayupakaranant P, Kaewsuwan S Bioassay-guided isolation of the antioxidant constituent from Cassia alata L. leaves.  Songklanakarin J Sci Technol , 26(1):  103-7, 2004.
  18. Soonthornchareonnon N, Kaewsuwan S Antioxidant activity of Thai medicinal plants and Thai wines.  Thai J Phytopharm, 8(2):  8-13, 2001.
  19. Eiamsa-ard P, Kanjana-Opas A, Cahoon EB, Chodok P, Kaewsuwan S Two novel Physcomitrella patens fatty acid elongases (ELOs): identification and functional characterization.  Appl Microbiol Biotechnol, 97(8):  3485-3497, 201.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  1. ณัฐธิดา ภัคพยัต, ประภาพร บุญมี, สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ. การพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัลชันทางผิวหนังของสารสกัดเฟิร์น.  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558.  หน้า 1123-1130, มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา ,  10-12  มิถุนายน, 2558
  2. Salaeh A, Kaewsuwan S. Suitable liquid media for the growth and polyunsaturated fatty acid production in Pteris ensiformis cell suspension culture.  The 2nd Current Drug Development International Conference.  pp. 165-166, Phuket, Thailand,  2-4 May, 2012
  3. Kaewsuwan S, Bunyapraphatsara N, Cove DJ, Quatrano RS, Chodok P. High level production of adrenic acid (ADA) in transgenic moss Physcomitrella patens.  Society for Experimental Biology Annual Main Meeting 2010.  111, Prague, Czech Republic ,  30 June 3 July, 2010
  4. Chodok P, Kaewsuwan S. Production of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in the moss Physcomitrella patens by using sucrose as a carbon source.  The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology (TSB 2008: Biotechnology for Global Care).  pp. 214-220,  Mahasarakham, Thailand, ,  14-17 October, 2008
  5. Saelao S, Kaewsuwan S, Kanjana-Opas A. A time course study and effect of carbon sources on arachidonic acid (ARA) production by marine Aureispira marina.  The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology (TSB 2008: Biotechnology for Global Care).  pp. 164-168 , Mahasarakham, Thailand.,  14-17 October, 2008
  6. Kaewsuwan S, Cahoon EB, Perroud PF, Wiwat C, Panvisavas N, Quatrano RS, Cove DJ, Bunyapraphatsara N. Targeted knockout of the moss Physcomitrella patens (Hedw.) .  Pharmaceutical Sciences World Congress.  CD Rom, Amterdam, Netherlands,  22-25 April, 2007
  7. Kaewsuwan S, Cahoon EB, Perroud PF, Wiwat C, Panvisavas N, Quatrano RS, Cove DJ, Bunyapraphatsara N. Identification and functional characterization of the moss Physcomitrella patens 5-desaturase gene involved in arachidonic and eicosapentaenoic acid biosynthesis.  The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations.  324, Yokohama, Japan,  18-21 November , 2006
  8. Kaewsuwan S, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug. In vitro propagation of Mallotus repandus (Willd.) Muell. Arg. .  The 3rd World Congress on.  268, Chiang Mai, Thailand,  3-7 February , 2003
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::
  1. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 1603002519 เรื่อง กรรมวิธีการสกัดสารกลุ่มอินเตอร์รับตินจากเฟิร์นไซโคลซอรัส เทอร์มิแนนส์ (Cyclosorus terminans) วันที่ยื่นคำขอ 2 ธ.ค. 59 โดยมีคณะผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย นางสาวสิรีวรรณ วริยกุลโอภาศ และนายสุริยา ชัยวงค์, 2016.
  2. สิทธิบัตรเกาหลี เลขที่คำขอ 10-2014-0003090 เรื่อง Compositions comprising the extract of Cyclosorus terminans or the compounds derived therefrom for improving or inhibiting obesity and lowering level of glucose in blood วันที่ยื่นคำขอ 9 ม.ค. 57 โดยมีคณะผู, 2014.
  3. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8483 เรื่อง สูตรแชมพูของสารสกัดเฟิร์นที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ ออกให้ ณ วันที่ 15 พ.ย. 56 โดยมีคณะผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย นางสาวสิรีวรรณ แก้วสุวรรณ และนายชูชีพ อภิรักษ์ , 2013.
  4. สิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 1201003248 เรื่อง วิธีการผลิตสารกลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวของมอสสายพันธุ์ไฟสโคมิเทรลา พาเทนส์ (Physcomitrella patens) ให้ได้ปริมาณสูง โดยการควบคุมปัจจัยภายนอก วันที่ยื่นคำขอ 21 มิ.ย. 55 โดยมีคณะผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย นางสาวสิรีวรรณ , 2012.
  5. สิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 1301000349 เรื่อง กรรมวิธีการสกัดและทำให้บริสุทธิ์ของสารสกัดเฟิร์นที่มีอินเตอร์รับตินบีเป็นสารสำคัญและการใช้สารสกัดดังกล่าวในผลิตภัณฑ์สำหรับลดความอ้วน วันที่ยื่นคำขอ 11 ม.ค. 56 โดยมีคณะผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย นางสาวสิรีวรรณ แก้วสุวร, 2012.