:: Last Update ::
  07 เมษายน 2565

ฐิติมา ด้วงเงิน

หมายเลขโทรศัพท์ ::  074428222
อีเมล์ ::  dthitima@pharmacy.psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - Bachelor of Sciences (Pharmacy), Pharm., Prince of Songkla University, 2539
  - M.Pharm, Clinical Pharmacy, Prince of Songkla University, 2545
  - Doctor of Pharmacy, Pharmacy, University of Illinois at Chicago, 2552
  - Certified Pharmacy Practice Residency , Internal Medicine, University of Arizona, 2554
  - Certified Pharmacotherapy Specialist, Pharmacotherapy, College of Pharmacotherapy of Thailand , 2557

งานวิจัยที่สนใจ ::
  - Pharmacotherapy, Clinical Pharmacy


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. ฐิติมา ด้วงเงิน, ชานนท์ หนูสวัสดิ์, ศุภาพิชญ์ สกุลเวช ความเข้าใจคำสั่งใช้ยาแบบอัตราส่วนในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงของพยาบาลวิชาชีพและการคำนวณเพื่อเตรียมยาตามคำสั่งใช้ยา.  วารสารเภสัชกรรมไทย, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1:  128-138, 2559.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  1. ฐิติมา ด้วงเงิน, สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2012, รายงานการศึกษาประสิทธิผลรักษา และความปลอดภัยของยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม proton pump inhibitors ,  สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, กรุงเทพ จำนวนหน้า 116
  2. ผศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร และ ฐิติมา ด้วงเงิน บรรณาธิการ 2003, Advanced Pharmacotherapeutics ,  โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ กรุงเทพฯ จำนวนหน้า 266
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::