:: Last Update ::
  17 พฤษภาคม 2565

อุษณีย์ วนรรฆมณี

หมายเลขโทรศัพท์ ::  081-5998129
อีเมล์ ::  usanee.w@psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - เภสัชศาสตรบัณฑิต, เภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, เภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
  - วุฒิบัตแสดงความรู้ความชำนาญ, เภสัชบำบัด, วิทยาลัยเภสัชบำบัด, 2549

งานวิจัยที่สนใจ ::


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::
  - การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::