:: Last Update ::
  24 ตุลาคม 2560

ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์

หมายเลขโทรศัพท์ :: 
อีเมล์ ::  nattasiri@pharmacy.psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - เภสัชศาสตรบัณฑิต, -, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528
  - ภม., เภสัชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

งานวิจัยที่สนใจ ::


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. 1. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์, มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์, ชลลดา โสภารัตน์, ธัมมวัณ ไทยสมบูรณ์, ปริผกา สุวิทยารัตน์ และสงวน ลือเกียรติบัณฑิต การสำรวจการปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการขายยาและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติดังกล่าว.  ไทยเภสัชสาร , 2543; 23(3) :  129 - 140, 1999.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::