:: Last Update ::
  ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูล

อรวรรณ แซ่ลิ่ม

หมายเลขโทรศัพท์ :: 
อีเมล์ :: 
โฮมเพจส่วนตัว ::  
ประวัติการศึกษา ::

งานวิจัยที่สนใจ ::


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::