:: Last Update ::
  15 มกราคม 2561

ธนเทพ  วณิชยากร

หมายเลขโทรศัพท์ :: 
อีเมล์ ::  tanatape.w@pharmacy.psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  
ประวัติการศึกษา ::

งานวิจัยที่สนใจ ::


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::