:: Last Update ::
  09 พฤศจิกายน 2560

จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์

หมายเลขโทรศัพท์ ::  074288987
อีเมล์ ::  jindaporn.p@psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - ฺB. Sc. in Pharmacy, Pharmacy, Prince of Songkla University, 2531
  - M.S. (Pharmacy), Pharmaceutical Botany, Chulalongkorn University, 2534
  - Dr. rer. nat., Pharmaceutical Chemistry (Phytochemistry), Albert-Luwids University of Freiburg, 2543

งานวิจัยที่สนใจ ::
  - Phytochemistry, Thai treaditional Medicine, Biological acitivities of natural products, Preparation and Stability of natural products


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::
  - Phytochemistry, Standardization of Medicinal Plants, Bioassay of natural product, Nutraceutical, Cosmaceutical from natural product


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. Puripattanavong, J., Tewtrakul, S.  Anti-allergic and anti-inflammatory compounds from Aglaia andamanica leaves.  Songklanakarin J. Sci. Technol., 37, 1:  37-41, 2015.
  2. Kawsud, P., Puripattanavong, J., Teanpaisan, R.  Screening for Anticandidal and Antibiofilm Activity of Some Herbs in Thailand.  Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13, 9:  1495-1501, 2014.
  3. Teanpaisan, R., Senapong, S., Puripattanavong, J., In viro Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Artocarpus lakoocha (Moraceae) Extract against Some Oral Pathogens.  Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13, 7:  1149-1155, 2014.
  4. Dej-adisai, S., Meechai., I., Puripattanavong. J., Kummee, S.  Antityrosinase and antimicrobial activities from Thai medicinal plants.  Arch. Pharm. Res. , 37:  473-483, 2014.
  5. Puripattanavong, J., Amnuaikit, T., Radenahmad, N., Rattanaburee, P.  Phytochemical study and its Quantity and Quality of Fresh and Freeze-dried Young Coconut Juice (Cocos nucifera L.).  Advanced Materials Research, 884-885 :  490-493, 2014.
  6. Puripattanavong, J., Songkram, C., Lomlim, L., Amnuaikit, T.  Development of Concentrated Emulsion containing Nicotiana tabaccum Extract for Use as Pesticide.  JAPS., 3 (11):  16-21, 2013.
  7. Tewtrakul, S.; Subhadhirasakul, S.; Rattanasuwan, P. and Puripattanavong, J. HIV-1 protease inhibitory substances from Cassia garrettiana.  Songklanakarin J. Sci. Technol., 29:  145-149, 2007.
  8. Tewtrakul, S., Subhadirasakul, S., Puripattanavong, J. and Panphadung, T. HIV-1 protease inhibitory substances from the rhizomes of Boesenbergia pandurata Holtt..  Songklanakarin J. Sci. Technol., 25(4):  503-508, 2003.
  9. Ratanasuwan, P., Itharat, A., Singchuangchai, P. and Puripattanavong J. Determination of Arsenich in Traditional Medicinal Preparation for Women from Drug Store in Songkhla Province.  ว. พยาบาลสงขลานครินทร์, 3:  249 - 262, 2000.
  10. Weber, S., Puripattanavong, J., Brecht, V. and Frahm, A.W. Phytochemical Investigation of Aglaia rubiginosa (Hiern) Pannell (Meliaceae).  J. Nat. Prod., 63:  636 - 642, 2000.
  11. Puripattanavong, J., Weber, S., Brecht, V. and Frahm, A.W. Phytochemical Investigation of Aglaia andamanica..  Planta Medica, 66:  740 - 745, 2000.
  12. Subhadhirasakul, S., Puripattanavong, J. and Keawpradub, N.  Metal Content in Thai Traditional Medicine Preparations for External Use. .  Songklanakarin J. Sci. Technol., 21 (3):  341 - 345, 1999.
  13. Itharat, A., Trisdikoon, P., Singchangchai, P., Lerkiatbundit, S., Puripattanavong, J., Engpaiboon, S., Worakul N. and Mahattanadul, S. Knowledge attitude and practice of drug use of outpatients at government hospitals southern Thailand..  Songklanagarind Medical Journal, 15 (4):  113 - 125, 1997.
  14. Puripattanavong J.  Determination of Prednisolone and Dexamethasone in Thai Traditional Medicines..  Songklanakarin J. Sci. Technol., 17 (2):  187 - 193, 1995.
  15. Subhadhirasakul, S., Puripattanavong, J. and Keawpradub N.  Heavy Metal Content in Thai Traditional Medicine Preparations : Internal Use. .  Songklanakarin J. Sci. Technol., 16 (3):  343 - 352, 1994.
  16. Saifah, E., Puripattanavong, J., Likitwitayawuid, K., Cordell, G.A., Chai H. and Pezzuto J.M.  Bisamides from Aglaia species: Structure Analysis and Potential to Reverse Drug Resistance with Cultured Cells .  J. of Nat. Prod., 56 (4):  473 - 477, 1993.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  1. สุพัตร์ หลังยาหน่าย, นัธนันท์ สุทธิสังข์, เสถียรพงษ์ แกล้วชิต, สุกัญญา เดชอดิศัย และจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์. การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคอัลไซเมอร์ Screening of Thai Medicinal Plants for Alzheimer’s Disease.  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”.  200, ต.หนองระเวียง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา,  1 พฤศจิกายน , 2011
  2. Kanchana Jeenchookaew, Chalermkiat Songkram, Lawan Chanhome, Pannipa Julasukuln and Jindaporn Puripattanavong. Screening of Cinnamomum iners with Snake Venom Antagonistic Acitvity and Antihaemorragic Necrosis of Snake Venom from Naja Kaouthai and Colloselasma rhodostoma.  The 6th Regional IMT-GT UNINET Conference 2008.  145, Penang, Malaysia,  30 Aug, 2008
  3. Jindaporn Puripattanavong, Chalermkiat Songkram, Bhuthorn Canyuk and Supreeya Yuenyongsawad . Semi-synthesis developing of natural compound, Yangambin from the leaves of Aglaia andamanica for structural activity relationship (SAR) of anti-colorectal tumors .  การประชุมวิชาการ “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัอาวุโส สกว.” .  300, แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ,  11-13 ตุลาคม, 2007
  4. Jindaporn Puripattanavong, Chalermkiat Songkram, Bhuthorn Canyuk and Supreeya Yuenyongsawad.  In vitro evaluation for anti-colorectal tumors of dibenzylbutanediol derivatives derived from Yangambin, the lignan from the leaves of Aglaia andamanica.  การประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” .  150, โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ,  12-14 ตุลาคม, 2006
  5. Puripattanavong J., Keawpradub,N., Kasiwong S and Panpadung, T. Phytochemical Investigation and Antioxidant activities of Boesenbergia pandurata rhizomes .  51th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research .  -, University of Kiel, GERMANY. Kiel, GERMANY, Germany. ,  - Aug, 2003
  6. Puripattanavong, J., Frahm, A.W.. Phytochemical Investigation of Lansium domesticum Correa. (MELIEACEAE).  The second Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina II - Hanoi 2001).  175, Hanoi Horison Hotel, Hanoi, Vietnam,  20-23 October, 2001
  7. Puripattanavong, J., Brecht, V. and Frahm A.W.. Phytochemical Investigation of Aglaia andamanica Hiern (Meliaceae).  5th Joint Meeting of the American Society of Pharmacognosy (ASP), Association Francaise pour l'Enseignement et la Recherce en Pharmacognosie (AFIRE), Gesellschaft fuer Arzneipflanzenforschung (GA) and the Phytochemical Society of Europe (PSE).  Abstract 168, Amsterdam, Natherland,  26-30 July, 1999
  8. Puripattanavong, J., Brecht, V. and Frahm, A.W.. Phytochemical Investigation of Aglaia andamanica Hiern (Meliaceae).  46th interantionalen Jahreskongresses der Gesellschaft fuer Arneipflanzenforschung.  Abstract K01, University of Vienna, Vienna, Austrai,  31-4 Aug-Sep, 1998
  9. จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์, นิวัติ แก้วประดับ, ลาวัณย์ จันทร์โฮม และจุรีพร น้อยพรหม . การศึกษาเบื้องต้นของสมุนไพรในการต้านพิษงูกะปะ .  การประชุมเสนอผลงานประจำปี 2545 .  -, สถานเสาวภา สภากาชาดไทย. กรุงเทพมหานคร. ประเทศไทย.,  - ธ.ค., 1995
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  1. จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 2010, ภูมิปัญญาไทยสุขใส จากแดนใต้สุดสยาม : คู่มือสมุนไพร 38 รายการ ,  บริษัท จ.เจริญการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพฯ จำนวนหน้า 92
  2. ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2002, ฐานข้อมูลสมุนไพรทักษิณ (Thai Taksin Herbal DataBase version 1.0) ,  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนหน้า 1 แผ่น (CD)
  3. นายจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1996, เภสัชเวท กับตำรายาแผนโบราณ ,  โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวนหน้า 456
  4. นายจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1996, สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ,  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนหน้า 115
  5. อนุชิต พลับรู้การ,บรรณาธิการ,นิวัติ แก้วประดับ,วันชัย ดีเอกนามกูล,ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์  1995, การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร  ,  - จำนวนหน้า -
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::
  1. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9079 เรื่องผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบในรูปแบบอิมัลชั่นเข้มข้นและกรรมวิธีการผลิต, 2554.
  2. อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1101003891 เรื่อง องค์ประกอบที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและเพชรสังฆาตที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในช่องปากและกระตุ้น การเจริญเติบโตเซลล์กระดูก (ผู้ร่วมขออนุสิทธิบัตร) , 2554.