:: Last Update ::
  16 พฤศจิกายน 2561

ทวีศักดิ์ มณีโรจน์

หมายเลขโทรศัพท์ :: 
อีเมล์ ::  taweesak@pharmacy.psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  
ประวัติการศึกษา ::
  - เภสัชศาสตรบัณฑิต , การบริบาลทางเภสัชกรรม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556

งานวิจัยที่สนใจ ::


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  1. ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ และคณะ 2016, Practical Issues in Chronic Disease ,  สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ จำนวนหน้า 300
  2. ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ และคณะ 2014, เภสัชบำบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 2 ,  พิกเซล ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำนวนหน้า 286
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::