:: Last Update ::
  28 พฤษภาคม 2561

สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

หมายเลขโทรศัพท์ ::  8897
อีเมล์ ::  sanguan.@psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - ภบ., เภสัชศาสตร์, สงขลานครินทร์, 2531
  - ภม., เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
  - Doctor of Philosophy, social and administrative pharmacy, U of Minnesota, 2541
  - Master of Art, bioethics, Katholic U of Leuven/U of Nijmegen/U of Padova, 2550

งานวิจัยที่สนใจ ::


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::
  - การวัดตัวแปรทางจิตวิทยาลุขภาพ การจำลองแบบด้วยสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์องค์ประกอบ


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  1. บุปผา รักษานาม, ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร. .  วารสารเภสัชกรรมไทย , 1:  34-47., 2009.
  2. วรรณรักษ์ ผู่, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, คณิตา สุทธิทิปธรรมรงค์.  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยา. .  วารสารเภสัชกรรมไทย , 1:  118-33., 2009.
  3. จุฑาทิพย์ กิตติ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, อรอุษา สุวรรณมณี.  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการสังเกตป้ายอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อประกอบการเลือกซื้อ : กรณีศึกษาการเลือกซื้อผัก. .  วารสารเภสัชกรรมไทย , 1:  149-61., 2009.
  4. วรนุช แสงเจริญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุทธิพร ภัทรชยากุล, เกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์, จารุวี กาญจนคีรีธำรง, รวีวรรณ อรุณพันธุ์, ไพลดา วิมลกาญจนา  ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ยาที่ใช้และการปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. .  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 4:  193-201. , 2009.
  5. กรรณิการ์ สงรักษา, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต.  การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน Diabetes-39 ฉบับภาษาไทย. .  สงขลานครินทร์เวชสาร , 27:  35-39., 2009.
  6. โซฟียา สุธากุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต.  คุณสมบัติของแบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามแบบจำลองข้ามทฤษฎีในผู้สูบบุหรี่. .  วารสารเภสัชกรรมไทย , 1:  48-63., 2009.
  7. Lerkiatbundit S, Borry P.  Moral Distress Part I: Critical Literature Review on Definition, Magnitude, Antecedents and Consequences. .  Thai Journal of Pharmacy Practice , 1:  3-11, 2009.
  8. Lerkiatbundit S, Borry P.  Moral Distress Part II: Critical Review of Measurement..  Thai Journal of Pharmacy Practice , 1:  12-22., 2009.
  9. Saengcharoen W, Chongsuvivatwong V, Lerkiatbundit S, Wongpoowarak P.  Client and pharmacist factors affecting practice in the management of upper respiratory infections presented in community pharmacies: a simulated client study. .  Int J Pharm Pract , 16:  265-70., 2008.
  10. เชาวรัตน์ จันสุกสี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต.  ผลของการนำระบบการกระจายยาแบบยูนิตโด๊สมาใช้ในโรงพยาบาลชุมชน..  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล , 18:  252-64, 2008.
  11. Wan C, Yang Y, Gao L, Lerkaitbundit S.  Construct analysis of the general module of quality of life instruments for chronic diseases: the application of structural equation modeling.  Chinese Journal of Behavioral Medical Science , 17:  78-81, 2008.
  12. Saengcharoen W, Chongsuvivatwong V, Lerkiatbundit S, Wongpoowarak P.  Factors influencing dispensing of antibiotics for upper respiratory infections among Southern Thai community pharmacists. .  J Clin Pharm Ther , 33:  123-9, 2008.
  13. Ngorsuraches S, Lerkiatbundit S, Li SC, Treesak C, Sirithorn R, Korwiwattanakarn M.  Development and validation of the patient trust in community pharmacists (TRUST-Ph) scale: results from a study conducted in Thailand. .  Res Social Adm Pharm , 4:  272-8, 2008.
  14. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, จิตปราณี วาศวิท, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต จีราวรรณ บุญเพิ่ม.  รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546..  วารสารวิชาการสาธารณสุข , 15:  515-27, 2007.
  15. วันทนา เหรียญมงคล, สุชาดา สูรพันธุ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, อุมาพร ชัยยศ, อุราวรรณ วิทิตปัญญาวงศ์.  ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา.  สงขลานครินทร์เวชสาร , 24:  263-73, 2006.
  16. กาญจนา สินชัย, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต.  ผลการให้บริการของคลินิกเติมยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร.  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล , 16:  233-43, 2006.
  17. Lerkiatbundit S, Utaipan P, Laohawiriyanon C, Teo A. Randomized controlled study of the impact of the Konstanz method of dilemma discussion on moral judgment. .  J Allied Health , 35:  101-80., 2006.
  18. Lerkiatbundit S.  Factor structure and cross-validation of the professionalism scale in pharmacy students. .  J Pharm Teach, 12:  25-49, 2005.
  19. Pratheepawanit N, Lerkiatbundit S, Thienthong S, Krisanaprakornkit W,Limwattananon C, Pakkhem A.  Validation of fact-g (thai version) in low literate patients .  Quality of Life Newsletter, 34:  9-10, 2005.
  20. วรนุช แสงเจริญ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต ขวัญตา ณ ถลาง ทิตตาภา พรหมเพ็ชร กุลภัสสร์ แซ่เอง รัศมี ชาติดำรงค์ รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์ สุจิตา กุลถวายพร ทิพวรรณ ธงไชย วิบูล รัตนกูล  ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์ในภาคใต้ต่อบทบาทของเภสัชกรในทีมให้การรักษาผู้ป่วยใน .  ไทยเภสัชสาร, 25(3-4):  109-120, 2001.
  21. Lerkiatbundit S, Reanmongkol W Use of 0.75 mg Levonorgesterl for postcoital contraception in Thailand.  J of Clin Phar and Ther, 25(3):  185-190, 2000.
  22. Lerkiatbundit S Professionalism in Thai Pharmacy Students.  J. of Social and Administrative Pharmacy, 17(1):  51-58, 2000.
  23. Lerkiatbundit The effects of pharmacy commitment on the development of job satisfcation and organizational commitment.  International Journal of Pharmacy Practice, 4 (Dec):  260-264, 2000.
  24. Lerkiatbundit Professionalism and Motivation to Work in Pharmacy externs.  Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ,  24(3-4):  131-140, 2000.
  25. Lerkiatbundit S Predictors of Job Satisfaction in Pharmacists.  J of Social and Administrative Pharmacy, 17(1):  45-50, 2000.
  26. Thanawuth N, Rojpibulstit M, Sopharat C, Thaisoomboon T, Suwitthayarat P and Lerkiatbundit S Survey of the community pharmacy practices as stipulated by the Council of Pharmacy and factors affceting them.  Thai J Pharm Sci, 23 (3):  129-140, 1999.
  27. Lerkiatbundit, S.  Attitude toward clinically oriented curriculum of faculty members: the case of Prince of Songkla University.  MahidolUniversity Journal of Pharmaceutical Sciences, 25(2):  44-51, 1998.
  28. Lerkiatbundit S The development of professionalism scale for pharmacy students.  Mahidol U J Pharm Sci, 25(3-4):  17-26, 1998.
  29. Itharat, A., Trisdikoon, P., Singchangchai, P., Lerkiatbundit, S., Puripatanawong, J., Engpaiboon, S, Worakul, N. and Mahattanadul, S Knowledge attitude and practice of drug use of outpatients at government hospitals southern Thailand..  Songklanagarind Medical Journal, 15(4):  113-125, 1997.
  30. Vimon Tantishaiyakul, Kwnjit Oungbho, Sanguan Lerkiatbundit Bioavailability of Diclofenac sodium tablets marketed in Thailand Part I: in vitro study.  Songklanakarind J Sci Tech, 15(3):  275-281, 1993.
  31. Uthai Suvanakoot,Sanguan Lerkiatbundit Bioavailability of Ketoconazole tablets commercially available in Thailand .  Songklanakarind J Sci Tech, 15(1):  77-85, 1993.
  32. Lerkaitbundit S Stability of quinine dihydrocholoride (3.6mg/ml) in commonly used intravenous solutions.  Songklanakarind J Sci tech, 15(4):  409-412, 1993.
  33. Lerkaitbundit S Stability of quinine dihydrocholoride in commonly used intravenous solutions.  Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 18:  343-345, 1993.
  34. Vimon Tantishaiyakul, Sanguan Lerkiatbundi,Kamolthip Wiwatthanawongsa Bioavailability Diclofenac sodium tablets marketed in Thailand Part II: in vivo study.  Songklanakarind J Sci Tech, 15(3):  283-289, 1993.
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  1. Hun-Kam B, Pongwecharak C, Lerkiatbundit S. . Evaluation of a pharmacist-managed antihypertensive medication refilling clinic. .  The second ACCP-ESCP International Congress on Clinical Pharmacy.  *,  Paris, France,  28-30 April, 2004
  2. Pratheepawanit N, Lerkiatbundit S, Thienthong S, Krisanaprakornkit W,Limwattananon C, Pakkhem A. .  Validation of fact-g (thai version) in low literate patients .  The 11th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research.  1495, Hong Kong,  1-19 October, 2004
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  1. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส.  2552, วัฒนธรรมกับการวัดคุณภาพชีวิต. ใน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, บรรณาธิการ. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ : การประเมินและการนำไปใช้. ,   โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; จำนวนหน้า 99-120.
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::