:: Last Update ::
  24 ธันวาคม 2552

สิริมา สิตะรุโน

หมายเลขโทรศัพท์ ::  086-5972874
อีเมล์ ::  sirima@pharmacy.psu.ac.th
โฮมเพจส่วนตัว ::  - 
ประวัติการศึกษา ::
  - เภสัชศาสตรบัณฑิต , สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550

งานวิจัยที่สนใจ ::


สาขาที่เชี่ยวชาญ ::


ผลงานวิชาการ ::

  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ::
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม ::
  ประเภทหนังสือและตำรา ::
  งานวิชาการประเภทอื่นๆ (เช่น สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) ::