Home | ค้นหารายชื่อบุคลากร  
ฐานข้อมูลบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
ฐานข้อมูลบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เวอร์ชั่น 2 เป็นระบบที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ใช้งาน ดังนี้

เข้าใช้งานระบบ
1) บุคลากรของคณะฯ เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password ของระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะฯ
ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สามารถกรอกข้อมูลประวัติต่างๆ และจัดพิมพ์รายงาน
2) บุคลากรของคณะฯ เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เหมือนกับระบบ DSS ของมหาวิทยาลัยฯ news
ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สามารถกรอกข้อมูลประวัติต่างๆ และจัดพิมพ์รายงาน
3) หน่วยการเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประวัติบุคลากร
4) งานบริการการศึกษา เพื่อจัดพิมพ์รายงานเอกสารประกอบ บว.11
5) ฝ่ายวิจัยและบริการ เพื่อจัดพิมพ์รายงานข้อมูลงานวิจัย
 
ค้นหาข้อมูล
  ค้นหารายชื่อบุคลากรในฐานข้อมูล
แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีในฐานข้อมูล ผู้เยี่ยมชม : 100586

bottom
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาโดย นางภานุชญา มณีวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด : 21 ต.ค. 2564