ปฎิทินผู้บริหารระดับสูง

  ปฎิทินวาระงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
      รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล

  ปฎิทินวาระงานรองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร

  ปฎิทินวาระงานรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน

  ปฎิทินวาระงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม

  ปฎิทินวาระงานรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล

  ปฎิทินวาระงานรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม

  ปฎิทินวาระงานรองคณบดีฝ่ายฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์

  ปฎิทินวาระงานผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
      อาจารย์ ดร.อธิป สกุลเผือก

  ปฎิทินวาระงานผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
      อาจารย์ ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ

  ปฎิทินวาระงานผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ
      อาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์

  ปฎิทินวาระงานผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
      อาจารย์ ดร.เกษมสิริ จันทรโชติ

  ปฎิทินวาระงานผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
      อาจารย์ ดร.สิริมา สิตะรุโน

ปฎิทินผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา

  รวมปฎิทินวาระงานของผู้บริหารทุกคน
      (เปิดปฎิทินนี้ด้วยโปรแกรม Firefox เท่านั้น "ดาวน์โหลดโปรแกรม firefox")